การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม: มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน Service plan สาขาโรคหัวใจ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม: มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน Service plan สาขาโรคหัวใจ
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-010-05-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 -26 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อ เพื่อลดความแออัด และจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสม และได้จัดทำแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง โดยเชื่อมโยงบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้การพัฒนาในหลายสาขาจะบรรลุเป้าหมายได้มีความเกี่ยวข้อง
กับการใช้ยาของผู้ป่วยดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบยาของหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแต่ละสาขา นั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนา
ระบบบริการ Service plan ทั้ง 19 สาขา จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม: มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน Service plan สาขาโรคหัวใจ เพื่อให้มีการนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการด้านระบบยาที่เกี่ยวข้องกับ Service plan
สาขาโรคหัวใจ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ และพัฒนางานโรคหัวใจให้ก้าวหน้า ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการดำเนินงานตามแนวทาง
การจัดการด้านยาใน Service Plan สาขาโรคหัวใจ อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และผู้ป่วย
มีความปลอดภัยจากการใช้ยา
คำสำคัญ
Cardiac Network, Service plan, Cardiac Patients, Heart Failure
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม