การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “เทคนิคการใช้ยาแก้แพ้ให้มีประสิทธิภาพ และรู้ปวด ไม่ปวด Know Pain, No Pain”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “เทคนิคการใช้ยาแก้แพ้ให้มีประสิทธิภาพ และรู้ปวด ไม่ปวด Know Pain, No Pain”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-049-06-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ พาโก้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบ เป็นกลุ่มอาการที่มักพบบ่อยในร้านยา ในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพเภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ ทั้งกลุ่มคนไข้ทั่วไป และกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพร่างกายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุผู้ป่วยตับ/ ไต บกพร่อง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวน และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบให้ทันสมัย และดูแลคนไข้ในร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประเมินความรุนแรงของอาการภูมิแพ้และเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนให้เหมาะสมกับคนไข้
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย