การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ยาในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ยาในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-010-04-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 29 -30 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคลินิกผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 2 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแนวโน้มของประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ มีโรคประจำตัวหลายโรค โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเป็นกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ อาจมีภาวะทุพพลภาพร่วมด้วย ทำให้ต้องได้รับยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยา และมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาสูงมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มวัยอื่น เนื่องจากในผู้ป่วยสูงอายุมักมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเหมือนในผู้ป่วยกลุ่มวัยอื่น มีพยาธิสภาพหลายระบบในเวลาเดียวกันทำให้ได้รับยาจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์และทางเภสัชพลศาสตร์เนื่องจากความชราและการมีโรคต่างๆ ร่วมด้วยจำนวนมาก หากไม่มีแนวทางในการใช้ยาในภาวะดังกล่าว จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารยาของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มภาวะเหล่านี้ได้
โครงการนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากทีมดูแลผู้สูงอายุที่มีความชำนาญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของหน่วยงานตนเองได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยากับทีมสหวิชาชีพของแต่ละโรงพยาบาลจากกรณีศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุซึ่งได้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
2.เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดแนวทางในการใช้ยาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
Geriatric , การใช้ยาในผู้สูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4