การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 3
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-015-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 07 -09 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร หัวข้อละไม่เกิน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ระบบยาของประเทศไทยต้องการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยาที่ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการและพัฒนาด้านสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ช่วยปรับปรุง ระบบการทำงานทุกกระบวนการในระบบยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานในระบบสุขภาพในประเทศไทยได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว

องค์กรด้านสุขภาพต้องสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้สำหรับผู้ป่วย ตั้งแต่การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ด้านยาเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของระบบ การเก็บและสํารองยา รูปแบบหรือระบบต่าง ๆ ที่อาจจะแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS, Hospital Information Systems) เป็นหนึ่งในระบบการจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management System, HMS) ที่ช่วยในการจัดเก็บ จัดการ และส่งต่อข้อมูลจำนวนมากทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย

ข้อมูล (Data) ทั้งหมดภายในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลถูกจัดเก็บเอาไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลประวัติผู้ป่วย ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับยา เป็นต้น การบริหารข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการลงบันทึก การจัดเก็บข้อมูล หรือสรุปรายงาน เป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกและใช้งานข้อมูลจำนวนมาก วิธีการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิมหรือ Manual ก็ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดของการจัดการข้อมูลเกิดขึ้น รวมไปถึงการทำงานร่วมกันภายในองค์กรก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า ปัญหาที่พบคือมาตรฐานด้านข้อมูลยาต่าง ๆ และการออกแบบระบบข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยให้สามารถสื่อสารตรงกัน เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนได้อย่างไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อนและภาระงานในการเก็บและ clean ข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาเภสัชกรจึงมีความจำเป็นทั้งจำนวน ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและระบบยา

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจหลักการพื้นฐานด้านสารสนเทศศาสตร์ และพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ด้วยโปรแกรมในชุด Microsoft Office ที่มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์
การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน สำหรับพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อการประชุม ดังนี้
• หัวข้อที่ 1 Introduction to Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medication Management System, MMS
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
• หัวข้อที่ 2 Application of Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medication Management System, MMS
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• หัวข้อที่ 3 R2R from Information technology in Medication Management System
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถออกแบบฐานข้อมูล เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลตามขอบเขตของปัญหาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้การใช้ excel เพื่อจัดการข้อมูลเพื่อนำเสนอการแก้ไขและพัฒนาการทำงานจากชุดข้อมูลจริง
คำสำคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/conference.php