การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-014-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่จัดการประชุม 01 -02 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรเฉพาะทางสาขาจิตเวช เภสัชกรที่ให้การบริบาลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และสหวิชาชีพที่สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ มีการกำหนดกลยุทธที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทุกมิติ (เข้าถึง ดูแลรักษา ส่งต่อ ติดตาม) โดยสนับสนุนการพัฒนางานและศักยภาพของคลินิกหมอ ครอบครัว สถานบริการระดับปฐมภูมิ และโรงพยาบาลทุกระดับในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สุขภาวะได้ในระยะที่เหมาะสม ทั้งนี้ เภสัชกรเป็นผู้มีบทบาทในระบบยาจิตเวช โดยมีหน้าที่ตั้งแต่การสนับสนุนข้อมูลวิชาการเพื่อการคัดเลือกยา การจัดหายาที่มีคุณภาพ การติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนในการวางแผนการรักษาด้วยยา และเป็นผู้ป้องกัน ค้นหา และจัดการปัญหาที่เกิดจากยาที่เกิดกับผู้ป่วย ดังนั้นการสร้างเสริมศักยภาพให้เภสัชกรระดับชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนให้มีความสามารถในการดูแลระบบยาจิตเวชในชุมชนเพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยด้วย....
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบยาจิตเวชในระดับปฐมภูมิและมีโอกาสในการนำเสนอผลงานระบบยาจิตเวชชุมชน ให้สหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและวัยรุ่นในชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบองค์รวม
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช