การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม 13th Conference on Drug Quality เรื่อง “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม 13th Conference on Drug Quality เรื่อง “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-017-06-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทางยาและเภสัชภัณฑ์ในด้าน “Impurities” อย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมยา ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงที่มา แนวทางการควบคุม การจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของ “Impurities” ต่างๆ
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด และ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและเกิดงานประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การวิจัย ผลิต และควบคุมคุณภาพยา การขึ้นทะเบียนยา การกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด จนถึงกระบวนการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และทราบถึงที่มา หลักการ ความสำคัญ และผลกระทบจากสารปนเปื้อนในวัตถุดิบยาและเภสัชภัณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดและมาตรการต่างๆในการจัดการ impurities
โครงการอบรมวิชาการด้านคุณภาพยา 13th Conference on Drug Quality “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks” ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 วัน โดยมุ่งหวังว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในระบบยาของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการของเรื่อง “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks” ให้เพิ่มพูนขึ้น
2. เพื่อให้เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถที่จะนำความรู้ความเข้าใจในหลักการของเรื่อง “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks” เพื่อปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด หรือ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 061-2382299 E-mail : qbx.ptsc@gmail.com โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ o แบบ Early bird rate ชำระภายใน 19 พฤษภาคม 2566 ท่านละ 4,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม VAT) o แบบ Standard rate ชำระหลังจาก 19 พฤษภาคม 2566 ท่านละ 5,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม VAT)