การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-006-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 23 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทยหรือผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่ ร้านยาแผนปัจจุบัน แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ และแผนโบราณทั่วประเทศประมาณ 7000 ราย โดยในทุกปีมีการจัดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ซึ่งในงานมีการบรรยายวิชาการและการแสดงนิทรรศการด้านยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และมีบริษัทยามากกว่า 150 บริษัท เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสในการทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ และได้พบปะเพื่อเกิดความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่าย
คำสำคัญ
ทิศทางการศึกษา ซุปไก่สกัด ผลการศึกษาทางคลินิก