การประชุมวิชาการ
Role of 2nd generation antihistamines for allergic rhinitis & urticaria management Role of Amoxicillin /Clavulanate in the treatment of bacterial infection Duo Care for allergic rhinitis and asthma in era of PM 2.5
ชื่อการประชุม Role of 2nd generation antihistamines for allergic rhinitis & urticaria management Role of Amoxicillin /Clavulanate in the treatment of bacterial infection Duo Care for allergic rhinitis and asthma in era of PM 2.5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-016-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ จำนวน 50 คน สมาชิกสมาคมร้านขายยาภาคใต้ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อย พบในประชากรทั่วไปประมาณ 30% แต่ในผู้ป่วยโรคหอบหืดจะพบโรคภูมิแพ้ร่วมด้วยได้มากกว่า คือ ประมาณ 80% ในผู้ป่วยที่เป็นทั้งสองโรคร่วมกันหากรักษาแต่หอบหืดโดยไม่ได้รักษาโรคภูมิแพ้ ผู้ป่วยจะมีอาการหืดกำเริบได้ง่ายและเป็นปัจจัยเสี่ยงในการนอนโรงพยาบาล ดังนั้นการให้การรักษาทั้งสองโรคจึงมีความสำคัญสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ รวมทั้งการจ่ายยาปฎิชีวนะดยังพบได้บ่อยในร้านขายยา การที่เภสัชกรชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์
• อธิบายกลไกการอักเสบในระบบทางเดินหายใจทั้งในจมูกและในปอดและอาการที่พบบ่อย
• อัพเดตแนวทางการรักษาของไทยปี 2565 ทั้งโรคภูมิเเพ้และโรคหอบหืด
• เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกและยาขยายหลอดลม
• เพื่อให้ความรู้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทยและเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรชุมชนเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
โรคหืด โรคภูมิแพ้,จมูกลโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ,ยาปฎิชีวนะ ,ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก