การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-025-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา นอกจากนี้ปัจจุบันมีกระแสความนิยมยาสมุนไพรมากขึ้น และนโยบายของรัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศ ส่งผลให้มีการใช้ยาสมุนไพรในร้านยาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาด้วยยาสมุนไพรได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสภาเภสัชกรรม จึงจัดการอบรมหลักสูตร“การใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผล จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) เลือกและจ่ายยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
2) ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรแก่ผู้ป่วยได้
3) ติดตามการใช้ยาสมุนไพรและจัดการปัญหาการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 02-149-5609 หรือ สภาเภสัชกรรม รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทรศัพท์ 081 661 7237