การประชุมวิชาการ
(Online)ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia
ชื่อการประชุม (Online)ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-016-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและอาการที่พบบ่อย ได้แก่ อาการเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูก ท้องเสีย หรืออาการของกระเพาะอาหารแปรปรวน โดยแต่จะกลุ่มอาการก็จะมีแนวทางการรักษาและกลุ่มยารักษาโรคที่แตกต่างกันไป อาการกระเพาะอาหารแปรปรวนเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยมากขึ้น และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งเป็นอาการที่เรื้อรัง ต้องอาศัยการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ร่วมกับการดูและสุขภาพและปรับพฤติกรรมอื่นๆเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของของกระเพาะอาหารแปรปรวน หรือ Functional Dyspepsia
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน ปัจจัยกระตุ้นและผลกระทบของโรค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้ยา และบทบาทของ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน
คำสำคัญ
Functional Dyspepsia,บทบาทของ Itopride
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th