การประชุมวิชาการ
(Online)“เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา”
ชื่อการประชุม (Online)“เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาโรค อาการเจ็บคอเป็นอาการที่พบได้บ่อย และมีปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย อาการเจ็บคอต้องอาศัยการซักประวัติที่ครบถ้วนแม่นยำเพื่อจำแนกสาเหตุของการเกิดโรคและเลือกรักษาได้อย่างเหมาะสม เภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษาอาการเจ็บคอ เพื่อสามารถที่จะเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการแสดง เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของอาการเจ็บคอ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บคอ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในการรักษาโรคเจ็บคอ การให้แนะนำในการดูแลตนเองและการปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
คำสำคัญ
อาการเจ็บคอ,โรคเจ็บคอ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th