การประชุมวิชาการ
(Hybrid) Pharmacy Forum 2023: Innovative Holistic Care
ชื่อการประชุม (Hybrid) Pharmacy Forum 2023: Innovative Holistic Care
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-014-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด และห้องประชุม
วันที่จัดการประชุม 14 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรค และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งโรคและอาการที่พบได้บ่อยได้ชุมชน มักจะเป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น อาการไข้หวัด เป็นต้น นอกจากนี้ในชุมชนยังพบกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ที่มีความจำเป็นต้องรับประทานยาและดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความเข้าใจของเภสัชกรเกี่ยวกับการดูแลรักษา ยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญ ที่เภสัชกรจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มาใช้บริการ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคไข้หวัด และบทบาทของยาพ่นจมูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมยาพ่นจมูก การพิจารณาสูตรและบรรจุภัณฑ์
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แนวทางการป้องกันอาการปลายประสาทอักเสบของผู้ป่วยเบาหวาน และบทบาทของวิตามินบี 1,6,12 ในการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ
คำสำคัญ
ยาพ่นจมูก,โรคไข้หวัด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th