การประชุมวิชาการ
How to apply Quality Risk Management in a GMP environment
ชื่อการประชุม How to apply Quality Risk Management in a GMP environment
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-006-05-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -23 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ/GMPและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 ซึ่งสอดคล้องตาม PIC/S PE 009-12, 1 October 2015 นั้น แต่ข้อกำหนดของ PIC/S GMP ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนี้ฉบับล่าสุดเป็น PIC/S PE 009-16, 1 February 2022 ได้นำการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality Risk Management ) มาใช้ในกระบวนการต่างๆแทบทุกหมวด และภาคผนวก โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา กอปรกับ การจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ที่ PIC/S นำมาใช้ได้แก่ ICH Q9 ก็ได้มีการ revised และประกาศใช้ ICH Q9(R1) เมื่อ 18 January 2023 ที่ผู้ประกอบการและผู้ตรวจประเมินควรได้เรียนรู้
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้หลักการการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ ICH Q9 ( R1 )
• เพื่อเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตาม ICH Q9 (R1)
• เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักการ QRM และการสร้างวิธีการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
• เพื่อเรียนรู้การจัดการความเสี่ยงในระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• เพื่อเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบตนเอง
คำสำคัญ
PIC/S GMP, QRM, ICH Q9
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้ 11.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) : 4,280บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บุคคลทั่วไป : 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)