การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรร้านขายยาจังหวัดตรัง ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรร้านขายยาจังหวัดตรัง ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-015-05-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆ, เภสัชกรสาขาวิชาชีพอื่นๆ, บุคลากรประจำร้านขายยา, บุคคลทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยามีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีดูแลสุขภาพชุมชนชั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ
ชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง จึงจัดให้มีประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดตรัง โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดตรัง เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดอื่นๆ และเภสัชกรสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการจำนวน 2 เรื่อง คือ 1.หลักการใช้ยาขับเสมหะ (Expectorants) และยาละลายเสมหะ (Mucolytics) 2. หลักการใช้เกลือแร่ Oral Rehydration Salt (ORS) ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและข้อแตกต่างเกี่ยวกับ ยาขับเสมหะ (Expectorants) และยาละลายเสมหะ (Mucolytics)
2.เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและข้อแตกต่างเกี่ยวกับ เกลือแร่ Oral Rehydration Salt (ORS) และ เกลือแร่ Oral Rehydration Therapy (ORT)
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
4.เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ยาขับเสมหะ (Expectorants),ยาละลายเสมหะ (Mucolytics), เกลือแร่ Oral Rehydration Salt (ORS)