การประชุมวิชาการ
Business model canvas
ชื่อการประชุม Business model canvas
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-05-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 07 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Business Model Canvas คือรูปแบบการเขียนสรุป 9 หัวข้อสำคัญที่อธิบายการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้ผู้บริหารและทีมงานทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจและมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธิ์ต่อยอดให้กับกิจการ ซึ่งร้านยาเป็นกิจการหนึ่ง ซึ่งถ้าหากวิเคราะห์การดำเนินการไม่เหมาะสม อาจทำให้ดำเนินการไปผิดทางและอาจถึงขั้นไม่ประสบความสำเร็จจนต้องปิดตัวลง การนำ Business Model Canvas มาร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการของร้านยา จึงมีความสำคัญ
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Business model canvas โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เรื่อง Business model canvas
คำสำคัญ
Business model canvas