การประชุมวิชาการ
Effective Management of Headaches
ชื่อการประชุม Effective Management of Headaches
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-05-2566
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
ในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวล ผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่ประสบปัญหาปวดศีรษะจากความเครียด ซึ่งอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย เช่น Migraine และ Tension headache (โรคปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว) โดยอาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป แต่มีปัจจัยกระตุ้นที่เหมือนกันคือ ความเครียด และถ้าหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะเรื้อรังขึ้นได้ โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งหมดเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยาที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้นด้วยการจ่ายยา และ/หรือ ให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วยมีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
การจัดสัมมนาออนไลน์ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและ ชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันส่งเสริมให้เภสัชกรชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนประชาชนในสังคม และชุมชน ของตนเอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2.เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Tension headache, Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ ที่นี่ www.pharcpa.com สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ คลิ๊ก https://zoom.us/webinar/register/WN_qT_Kmv9GRBOXyYvAC9ka6A