การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT)
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-001-04-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
วันที่จัดการประชุม 18 -21 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการงานบริการโลหิตของประเทศ โดยมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตคุณภาพให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ในรูปแบบของโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่าง ๆ ซึ่งการได้มาซึ่งโลหิตแต่ละยูนิตนั้น จะต้องผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิต การตรวจคัดกรองโลหิต การปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่าง ๆ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจ่ายโลหิต รวมทั้งขั้นตอนของการขนส่งโลหิตด้วย ดังนั้น โลหิตทุกยูนิตที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยจะต้องเป็นโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด กระบวนการทั้งหมดจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านการบริการ ด้านการบริหารจัดการทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา รวมทั้งงานศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ในขณะเดียวกันองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ด้านโลหิตวิทยา ได้มีการพัฒนามากขึ้นและต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านงานบริการโลหิตเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 โดยใช้ชื่อว่า ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services : 29th NSBT) ซึ่งในการประชุมนั้นจัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสถาบันต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตซึ่งได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งได้นำเสนอผลงาน oral presentation และ poster presentation ด้วย
วัตถุประสงค์
1. ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา
2. ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
3. ได้เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต
4. เพื่อกระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต
5. เพื่อติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย
6. สามารถนำเอาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต
คำสำคัญ
การจัดหาโลหิต, ส่วนประกอบโลหิต, ผลิตภัณฑ์โลหิต, เวชศาสตร์การธนาคารเลือด, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, โลหิตที่มีคุณภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/3qLPAv5wdNyUCSsX9