การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-022-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 19 -21 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานบริการเภสัชกรรมเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการให้บริการผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการด้านเภสัชกรรมแล้ว การบริการเภสัชกรรมยังต้องความพึงพอใจต่อผู้รับบริการอีกด้วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากผลของการระบาดของโรค Covid-19 ก่อให้เกิดบริการเภสัชกรรมรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ เช่น การบริการเภสัชกรรมทางไกล หรือ Tele-pharmacy ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มของการให้บริการเภสัชกรรมในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรในฐานะของผู้ให้บริการทางเภสัชกรรมจะต้องมีความเข้าใจที่ดีต่อการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
การจัดการงานบริการเภสัชกรรมประกอบด้วยแนวคิดของงานบริการและกลยุทธ์ของการบริการทางด้านเภสัชกรรม ทั้งการออกแบบบริการกระบวนการส่งมอบบริการด้านเภสัชกรรม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การออกแบบระบบบริการทางเภสัชกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปรับปรุงการบริการเภสัชกรรมที่มีอยู่เดิมหรือพัฒนาระบบบริการใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการให้บริการทางเภสัชกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจการจัดการงานบริการเภสัชกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเภสัชกรรม
3. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจการออกแบบกระบวนการส่งมอบบริการทางเภสัชกรรมและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการบริการเภสัชกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ ได้ที่ คุณกัลยา อรวิเชียร โทรศัพท์ 08-9918-3921