การประชุมวิชาการ
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์แม่นยำ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์แม่นยำ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-021-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 15 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านหลักเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) ซึ่งทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาในทางเภสัชกรรมได้แม่นยำมากขึ้น ความรู้ด้านหลักเภสัชพันธุศาสตร์จะนำลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายมาวิเคราะห์แล้วนำผลวิเคราะห์นั้นมาปรับขนาดยาให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลดังกล่าวสามารถเลือกใช้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดการแพ้ยา อาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในผู้ป่วยได้ นอกจากนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งทำให้เข้าใจในการนำเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้พัฒนางานเภสัชกรรมอีกด้วย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในด้านการใช้ยาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์เพื่อรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจหลักการและความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำผลการตรวจทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในด้านเภสัชศาสตร์แม่นยำ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านรายงานการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ได้เข้าใจในระดับเบื้องต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://pharmacy.su.ac.th/dis/training/ ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโทรศัพท์ 08-9918-3921