การประชุมวิชาการ
Update influenza vaccines for elderly
ชื่อการประชุม Update influenza vaccines for elderly
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-005-04-2566
สถานที่จัดการประชุม online webibar
วันที่จัดการประชุม 26 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ influenza vaccine elderly
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยตามช่วงอายุ การดูแลป้องกันโรคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ช่วยได้ ซึ่งการให้วัคซีนในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะมีประสิทธืภาพและมี cost effectiveness ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเที่ยบกับการรักษาโรค
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาลซึ่งเกิดกับได้ทุกกลุ่มประชากร แต่หากเกิดในผู้สูงอายุก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและอาจจะเป็นสาเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาล รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่จะตามมาได้
ดังนั้นการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ตามโปสเตอร์