การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-024-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 23 -25 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)) โดยความร่วมมือ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023: Preparing clinical pharmacy services for service plans: step by step approach โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรด้านองค์ความรู้
ทางคลินิกในแต่ละสาขาและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan)
แบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงาน และค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นสู่แนวทางการปฏิบัติที่ทำได้จริงและเหมาะสมเพื่อเน้นให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ในแต่ละสาขา
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-SERVICE บนเวบไซต์ของสภาเภสัชกรรม 02 591 9992 ต่อ 7