การประชุมวิชาการ
(Online)“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี”
ชื่อการประชุม (Online)“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-013-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผิวหนังถือเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่มากที่สุดในร่างกาย เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในทุกเพศและทุกวัย ทั้งนี้ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อม หรือพฤติกรรมส่วนตัว สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ หรือปัญหาผิวหนังอื่นๆได้ หากขาดการวินิจฉัย การประเมินความรุนแรง และการรักษาที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอาการทางผิวหนังที่เรื้อรัง ก่อความรำคาญใจแก้ผู้ป่วย รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการพัฒนาไปเป็นโรคที่รุนแรงขึ้น เภสัชกรจึงมีบทบาทที่สำคัญในการประเมินอาการและการให้คำแนะนำ พร้อมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาอาการแพ้หรือปัญหาผิวหนังอื่นๆ รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ อาการผื่นแพ้ผิวหนัง สาเหตุ ปัจจัยกระตุ้น และแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อรักษาและป้องกันอาการผื่นแพ้ผิวหนัง ในร้านขายยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th