การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-022-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม Avani Hotel จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 24 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่แนวโน้มของ Aging society กำลังขยายประชากรทั่วโลก ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องความปลอดภัย ความมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอาหาร ความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู ความมีน้ำใจเอื้ออาทรของคนไทยในการต้อนรับดูแลเกื้อกูลแขกผู้มาเยือน อีกทั้งข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ความชำนาญการของบุคลากรทางการแพทย์ไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในมาตรฐานระดับสากลที่ประหยัดกว่าหากเทียบกับสหรัฐอเมริกาประมาณ 40-75% หรือสิงคโปร์ประมาณ 30% จึงถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญของประเทศไทยในการแข่งขันสู่ Medical Hub ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการระบาดของโรค COVID-19 ถือเป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งกำลังมุ่งเป้าทำตลาดแบบเจาะจงกลุ่ม Health and Wellness ที่เน้นในเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกับการรักษา สำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมาเยือน ย้ายถิ่นฐานมาทำงานในลักษณะ Digital Nomad หรือพำนักในประเทศไทยหลังเกษียณอายุ การที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่นิยมในหมู่ชาวต่างประเทศ
ทักษะและความสามารถในการสื่อความกับผู้รับบริการชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคที่ต้องก้าวสู่โลกแห่งอนาคตตามวิถี Next Normal เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการรักษา (Medical Hub) ระดับนานาชาติ โดยใน Workshop นี้จะเน้นเกี่ยวกับสูตรลับการพัฒนาทักษะสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องและมั่นใจ นอกจากนี้การตระหนักรู้ถึงแนวปฎิบัติของการมีมารยาทที่ดีสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งแบบ verbal และ non-verbal ในบริบทสากล เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลหรือร้านยา ก็จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นสากลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการพัฒนาทักษะการสื่อความ ตลอดจนตระหนักถึงมรรยาทสากลเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางกับผู้รับบริการชาวต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อความกับผู้รับบริการชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างเป็นระบบด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
English Communication,Pharmacy Service
วิธีสมัครการประชุม
Online