การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 5
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-013-07-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 22 -23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจในหน่วยงานของรัฐและเอกชน คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน on-site 30 คน และ online ไม่จำกัดจำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานของเภสัชกร ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในชุดวิชา Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis) ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และการสังเคราะห์องค์ความรู้ (knowledge synthesis in evidence-based practice) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (systematic review, meta-analysis, and network meta-analysis) เป็นกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดอคติและข้อผิดพลาดเชิงสุ่ม โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ มุ่งเน้นหาข้อสรุปในการรักษา ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือก หรือมาตรการต่าง ๆ ในการรักษา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมทางสถิติ Stata version 14.0 ประกอบไปด้วยขั้นตอนเบื้องต้นในการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งได้แก่ fixed and random effects models, assessing heterogeneity, bias and study quality, meta-regression, funnel plot, overview of meta-analysis on the prevalence and observational studies, frequentist methods in network meta-analysis, and interpreting results
วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัย
คำสำคัญ
การทบทวนวรรณกรรม
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/AjGaj