การประชุมวิชาการ
MPAT NETWORKING DAY 2023(Hybrid Conference)
ชื่อการประชุม MPAT NETWORKING DAY 2023(Hybrid Conference)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-04-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก 80ปี ห้อง 401 และ ผ่านระบบ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 02 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้แทนยาที่สนใจในการเตรียมพร้อมเพื่อการดูแลน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)MPAT ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(ศ.ศ.ภ.ท.) ได้มีการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานออนไลน์ด้านบริหารเภสัชกิจและเภสัชกรรมการตลาด “MPAT Internship Program” เพื่อการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน (Pre-training & Orientation in Pharmacy Administration Clerkship)” ตลอดปีการศึกษาและก่อนจบการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม โดยโครงการได้รับผลตอบรับและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์เพื่อการนำไปปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา ในระดับคะแนนสูงถึงสูงมาก จากทุกมหาวิทยาลัย ปี2023 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)MPAT จึงได้เตรียมความพร้อมเภสัชกรผู้แทนยาพี่เลี้ยง(Preceptor) ในโครงการ MPAT NETWORKING ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์
-เรียนรู้การเติบโตในสายงานเภสัชกรการตลาดกับการ contribute ให้กับสังคม : จากความสำเร็จสู่การแบ่งปัน
-เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากผู้แทนยาสู่ผู้บริหารระดับสูง จากผู้แทนยาสู่ top level manager น้องทำตามได้อย่างไร
-การเติบโตข้ามสายงานสู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ในระดับ Top level”ความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดที่ไม่ได้มีแค่ในบริษัทยา
-เรียนรู้เทคนิค Coaching skill for your career & Direction for Preceptors in MPAT NETWORKING
คำสำคัญ
Preceptor
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน MPAT,ได้รับการส่งตัวแทนจากบริษัทยา