การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 5
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-018-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
วันที่จัดการประชุม 25 -26 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร , นักเทคนิคการแพทย์, นักวิชาการสาธารณสุข, บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการวินิจฉัยรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วยวิธี Test and Treat เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้รับการรักษาเร็วที่สุดเมื่อทราบผลการวินิจฉัย กอปรกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ของ “แนวทางกำกับการใช้ยา Sofosbuvir + Velpatasvir และ Ribavirin ข้อบ่งใช้โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อHIV ร่วมด้วย” ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มคุณสมบัติแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นข้อ “3.3 แพทย์ที่ได้รับการอบรมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง” และเสนอให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแพทย์ทั่วไป เช่น กรมควบคุมโรคสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯลฯ จัดอบรม (Training) การสั่งใช้ยา เพื่อพัฒนา
ให้แพทย์ทั่วไปมีความชำนาญมากขึ้น และมีคุณสมบัติในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ตามแนวทางกำกับการใช้ยาฯ อีกทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง เพื่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มความครอบคลุมจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้มากขึ้น สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตได้ต่อไป
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส เห็นควรจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรัง และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ Test and treat และการจัดการกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ
2. ได้รับทราบแนวทาง Test and Treat สามารถบริหารจัดการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูล สมัครลงทะเบียนได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-590-3336