การประชุมวิชาการ
การตลาดยุคใหม่ใช้ STP ในร้านยาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
ชื่อการประชุม การตลาดยุคใหม่ใช้ STP ในร้านยาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-009-04-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 02 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนในยุคปัจจุบันต้องประสบกับปัญหาที่หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปอย่างมาก การบริการชุมชนให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การบริบาลด้านเภสัชกรรมแต่จำเป็นต้องรู้บริบทของการตลาดยุคใหม่เพื่อนำมาใช้กับร้านยา เพราะการตลาดยุคใหม่นี้มิได้ไปจดจอกับสินค้า ราคา หรือ การโฆษณา แต่มุ่งไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นคือใคร คิดอย่างไร มีชีวิตแบบไหน ต้องการอะไร เพื่อมาวิเคราะห์หาความแตกต่างและสร้างความเป็นตัวตนของเภสัชกรให้โดดเด่นหลีกเลี่ยงการแข่งขันในด้านราคา แต่สร้างมูลค่าเพิ่มจากความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของร้าน จึงจะทำให้ร้านยาประสบความสำเร็จ สามารถเป็นเภสัชกรที่ยั่งยืนในสาขาที่ตนประกอบวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีมุมมองใหม่ในด้านการตลาด รู้จักใช้เครื่องมือ STP
2. สามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาหาเบื้องหลังความคิดของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
3. วางจุดยืนร้านยาของตนเองได้ มีความชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการ
4. สามารถจัดวางแผนงานให้สอดคล้องและนำไปสู่การปฏิบัติ
คำสำคัญ
การตลาด, STP, ร้านยา