การประชุมวิชาการ
ORAL CONTRACEPTION: DESIGN FOR HER CHOICE ยาเม็ดคุมกําเนิด : เลือกอย่างไรให้เหมาะสม
ชื่อการประชุม ORAL CONTRACEPTION: DESIGN FOR HER CHOICE ยาเม็ดคุมกําเนิด : เลือกอย่างไรให้เหมาะสม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
วันที่จัดการประชุม 29 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมถือว่าเป็นยาคุมที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบางกรณีก็ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางการแพทย์ที่นอกเหนือไปจากการคุมกำเนิด ได้แก่ รักษาสิว รักษาภาวะมีขนแบบผู้ชาย รักษาภาวะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ซึ่งยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนั้นถือว่ามีประโยชน์มาก แต่ก็ยังพบข้อมูลความเสี่ยงและอาการข้างเคียงที่เกิดจาก estrogen เช่น อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากข้อมูลความปลอดภัยพบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งเต้านม ซึ่งการพิจารณายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการคุมกําเนิด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้มารับบริการ นอกจากนี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอยังเป็นสิ่งที่ต้องเร่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
- เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพประเภทที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ สมุนไพร เครื่องดื่ม อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง และอื่น ๆ
- ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น ๆ
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
- ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกําเนิด