การประชุมวิชาการ
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายฯในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดฯ
ชื่อการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายฯในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดฯ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-006-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่จัดการประชุม 09 -10 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร 1.เภสัชกร 2.พยาบาล 3.แพทย์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม On-site 90 คน Online 200 คน7
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุสำคัญจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึงร้อยละ 32 หรือประมาณ 17.9 ล้านคน สำหรับประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึงปีละ 7 หมื่นราย โดยโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจตีบตัน ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการสะสมของไขมัน โปรตีน ที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ คือ พฤติกรรมชอบรับประทานอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ อายุ ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น โดยโรคนี้มักเป็นโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียดหรือไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายการรักษาของแพทย์ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี โดยเภสัชกรมีบทบาทที่สำคัญได้แก่ การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านการให้ความรู้ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองทั่วไปและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม การรับรู้และการจัดการอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น การรับประทานยาตามแผนการรักษาและการติดตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดอบรมเรื่อง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และรองรับแผนการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
2.เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ
3.เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานร่วมกันกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง Anticoagulation Clinic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราการเข้าโรงพยาบาลที่ลดลงและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
5.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินและเชื่อมโยงข้อมูล ครอบคลุมโรงพยาบาลเครือข่าย ทุกโรงพยาบาล
6.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Products Literacy)
7.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคลินิกกัญชาทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
8.เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
คำสำคัญ
Cardiovascular diseases, Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, พิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) จากการใช้กัญชา
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน Google form ประชุมแบบ Onsite 90 คน และ Online 200 คน ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย