การประชุมวิชาการ
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-018-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรประจำร้านยาเพรียว จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยาหรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ที่มารับบริการด้านสุขภาพ ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ผสมผสานเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรประจำร้านยาเพรียว โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และการรักษาตามสถานการณ์ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.การประเมินผู้ป่วยโรคโควิด และโรคระบบทางเดินหายใจ
2.การประเมินโรคภูมิแพ้และโรคหู, ตา, จมูก
3.การประเมินโรคทางเดินอาหาร
4.การประเมินโรค STD (เพศสัมพันธ์), ยาคุมกำเนิด, การวางแผนครอบครัว
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921