การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-022-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 29 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคไต โดยเน้นถึงแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในการรักษาผู้ป่วย โดยเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
2.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยการใช้ยาอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
online