การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ การบริหารร้านยายุคใหม่
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ การบริหารร้านยายุคใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
วันที่จัดการประชุม 02 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร/เภสัชกรร้านยาในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมากกว่า 450 คน โดยอยู่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมการตลาด และเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเภสัชกรในจังหวัดให้มีความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ อันจะเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพต่อเภสัชกรรม ในสถานการณ์ปัจจุบันร้านยาเป็นสถานบริการในระดับปฐมภูมิที่มีบทบาทในการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนแล้ว ยังจัดเป็นธุรกิจค้าปลึกที่ดำเนินธุรกิจโดยหวังผลกำไรด้วย ในช่วงวิกฤตโรคระบาดมีร้านยาบางส่วนได้รับผลกระทบต่อรายได้ แต่หลังจากพ้นช่วงวิกฤติโรคระบาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจขยายวงกว้างที่ส่งผลต่อการประกอบการและผลกำไรของร้ายยาหลายๆแห่ง เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร้ายยาให้เติบโตต่อไปได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักงานสาธารณสุข ร่วมกับชมรมร้านยาจังหวัดระยอง และชมรมเภสัชกร ระยอง จึงจัดทำงานประชุมวิชาการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ร้านขายยาสามารถบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อทบทวน อัปเดตความรู้เรื่อง หมากฝรั่งช่วยเลิกบุหรี่
3. เพื่อให้ทราบข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านยาและผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. เพื่อให้สามารถจัดการ การเงินและภาษี สำหรับธุรกิจร้านยา และเภสัชกรได้
คำสำคัญ