การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-017-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 20 -23 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การขึ้นทะเบียนตำรับยาจัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตยาเพื่อนำยาไปใช้ในการรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นยาใหม่ ยาสามัญ และทั้งที่เป็นสารเคมีและชีววัตถุ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในทะเบียนยาจัดเป็นเอกสารหลักฐานที่สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย การคัดเลือกวัตถุดิบทางยาที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางยาให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตำรับยานั้นได้รับพิจารณาอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผลิต ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายในประเทศได้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีมาตรฐานสามารถใช้รักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศคือการขึ้นทะเบียนยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีข้อมูลของยาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้สามารถยืนยันคุณภาพของตัวยาได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้วิเคราะห์ตัวยาสำคัญ (drug substance) หรือผลิตภัณฑ์ยา (drug product) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยา ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ ข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญ ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปน ธาตุและสารเจือปนอื่น ข้อมูลการหาปริมาณตัวยาสำคัญในสูตรตำรับที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานที่ปรากฏในเภสัชตำรับ ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในตำรับยา จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ซึ่งต้องแสดงผลข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา” เพื่อให้เภสัชกร ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการใช้ข้อมูล (reskilling) หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ยกระดับทักษะ (upskilling) ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการอบรมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ได้แก่ Fourier Transform Infrared spectrometer (FT-IR) และ Fourier Transform Near Infrared Spectrometer (FT-NIR) เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณ ได้แก่ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Gas Chromatography (GC) เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบธาตุและสารเจือปน ได้แก่ Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ลองจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้น ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนยา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ นอกจากเป็นการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยาหรือยกระดับทักษะผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งหนึ่งในโครงการย่อยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการและเทคนิคของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อใช้เตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยา
2. จัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์แต่ละชนิดได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อยกระดับทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อใช้เตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท กำหนดลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th