การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-017-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 -19 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๔๐ คนต่อโครงการ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลยาและสุขภาพ จัดเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน ถ้ามีการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีการปฏิบัติในทางการแพทย์ที่ดี อันได้แก่ การป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาลักษณะโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้ดีขึ้น หน้าที่หลักประการหนึ่งของระบบจัดการฐานข้อมูลคือการเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง โดยการออกแบบฐานข้อมูลจะนำไปสู่วิธีการที่จะทำให้ข้อมูล ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้งาน และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความรวดเร็วในการทำงาน โดยแบบจำลองฐานข้อมูลที่นิยมใช้มากที่สุดคือ แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นความรู้พื้นฐานเรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพ จึงมีประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรด้านสุขภาพ ดังนั้นการจัดการอบรมครั้งนี้ จะมีการใช้ตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ
ไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ ที่มีความสามารถในระดับหนึ่ง โดยสามารถจัดการกับฐานข้อมูลขนาดเล็กจนถึงปานกลางในระบบที่เป็นพื้นฐานได้ดี มีความสามารถในการสร้างตาราง การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล แบบฟอร์ม รวมทั้งรายงานต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ข้อดีประการหนึ่ง คือ สามารถใช้งานได้ง่ายเมื่อเทียบกับระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือไมโครซอฟต์ แอคเซส สำหรับสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาและสุขภาพ เพื่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ผู้รับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านยาและสุขภาพ รวมทั้งในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. มีความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
๒. สามารถออกแบบฐานช้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวช้องกับข้อมูลยาและสุขภาพ
๓. รู้จักระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไมโครซอฟต์ แอคเซส องค์ประกอบพื้นฐาน
๔. สามารถใช้ไมโครซอฟต์ แอคเซส สำหรับสร้างตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ฟอร์ม และรายงาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 08-9918-3921