การประชุมวิชาการ
โครงการ การจัดอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อการประชุม โครงการ การจัดอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-015-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 24 -25 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชาชนมีความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการตราบัญญัติพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะแยกออกจากผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่น ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อประกันว่าประชาชนจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพเป็นผู้มีหน้าที่ฯ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบ นอกจากนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความซับซ้อนต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา ตามประกาศดังกล่าวจึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ฯ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ฯ แต่ละสาขาวิชาชีพมีองค์ความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับสถานที่ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สำหรับสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตฯ อยู่ก่อนแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีความตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งสามารถเป็น “หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีความประสงค์จัดโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาสอดรับกับหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพเภสัชกรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามนโยบายของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ตาม พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการเข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโทรศัพท์ 08-9918-3921 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://pharmacy.su.ac.th/dis/training/