การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 18
ชื่อการประชุม โครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 18
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-002-05-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน , เภสัชกรในโรงพยาบาล , เภสัชกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว และตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการรักษาแบบองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ยกระดับให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ให้ได้มาตรฐานสากล แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการทางการแพทย์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ทางเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดโครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network annual meeting) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลในเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาการดำเนินงาน และนำความรู้ใหม่ๆ ให้แก่เครือข่าย เพื่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และหาแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและการดำเนินกิจกรรมของคลินิก ให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ลดการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล ลดการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานในสถานบริการใกล้บ้าน และลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกของเครือข่าย ได้มีเวทีแสดงผลการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถของโรงพยาบาล ตลอดจนถึงสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานของสถานพยาบาลทุกระดับได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของคลินิก
3. เพื่อกระตุ้นเครือข่ายฯ ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
5. เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น ลดอัตราการเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
6. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ใกล้บ้านมากขึ้น ลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่
คำสำคัญ
โรคหืด , โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง , Asthma , COPD
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form ตามลิงค์ https://forms.gle/UA9sYYQyVPtSD5rv6 ในวันประชุม จะมีการให้ลงทะเบียนอีกครั้งในการประชุม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุม