การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 03 -04 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา กำหนดให้การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ควรทำการทดสอบเนื้อหาในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนกับผู้บริโภคก่อนนำไปใช้ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า เอกสารกำกับยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามสภาพการใช้งานจริง
เนื่องจากผู้รับอนุญาตบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและขั้นตอน การจัดทำและทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ สมาชิกของสมาคมฯ และผู้ที่ให้ความสนใจ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน และเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
-มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำและการทดสอบประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลของเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และปรับปรุงเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
คำสำคัญ
เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การทดสอบประสิทธิภาพการสื่อสาร
วิธีสมัครการประชุม
โปรดลงทะเบียนใน google form และชำระเงินภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2566