การประชุมวิชาการ
การประชุมและเสวนา เรื่อง "ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา"
ชื่อการประชุม การประชุมและเสวนา เรื่อง "ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-009-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถรับฟังผ่าน zoom conference ได้ประมาณ 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตือนภัยและส่งเสริมความรอบรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
2. เพื่อกระตุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมความรอบรู้ให้กับประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ในการส่งเสริมความรอบรู้ให้กับประชาชน และป้องกันการเกิดโรคไต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/jHTBsigY3mxri5daA หรือติดต่อสอบถาม คุณวีรวัฒน์ นิ่มนวล โทร 02-2187378 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)