การประชุมวิชาการ
แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
ชื่อการประชุม แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-03-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในการดำเนินโครงการร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย ไม่ได้มีเพียงบริการให้คำปรึกษาการใช้ฮอร์โมนในเพศหลากหลายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องการส่งต่อ กรณีที่ต้องการปรึกษาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV /TB และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การปรึกษาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรักษาและชักชวนคู่ การขอรับยาป้องกัน PrEP/PEP ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมทักษะการให้บริการของเภสัชกรชุมชน ให้มีการให้บริการที่ดีมีความเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ และเตรียมความพร้อมร้านยาสู่การเป็นร้านยาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางเพศ

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีจำนวนหญิงข้ามเพศในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ประมาณ 313,747 คน สำหรับชายข้ามเพศในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่ชัด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับชายข้ามเพศยังมีข้อจำกัดเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพในประเทศไทย ทำให้ประชากรข้ามเพศต้องประสบปัญหาการถูกตีตรา และการเลือกปฏิบัติ โดยเกือบครึ่งของประชากรกลุ่มนี้มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้มารับบริการที่เป็นบุคคลข้ามเพศเกิดความรู้สึกอึดอัด เป็นกังวลในการมารับบริการร้านยาเป็นหน่วยให้บริการทางสาธารณสุข ที่ให้คำแนะนำ เฝ้าระวังปัญหาการใช้ยา และจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเภสัชกรรม(ประเทศไทย) และสำนักอนามัย

ในการนี้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) และสำนักอนามัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการประชุมทาง webinar โดยนำกรณีศึกษาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในร้านยา มานำเสนอ เพื่อให้เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาได้เกิดประสบการณ์ในการจัดการผู้มารับบริการ และสามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียม
วัตถุประสงค์
1.เภสัชกรชุมชนสามารถแนะนำให้ผู้ที่มารับบริการทีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงช่องทางการให้บริการสุขภาพเพศหลากหลาย
2.เพื่อเสริมศักยภาพร้านยาให้เป็นที่พึ่งในชุมชน ในวิถีสังคมเพศหลากหลาย
3.เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการของเภสัชกรชุมชนในร้านยาให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้มารับบริการกลุ่มเพศหลากหลาย
คำสำคัญ
ข้ามเพศ,เพศหลากหลาย, การให้คำปรึกษา,เภสัชกรชุมชน,PrEP,HIV
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าประชุม https://zoom.us/webinar/register/WN_UAgprLPHRN-1TS2ofBx13A สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpac.com