การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชภาคอีสาน ครั้งที่ 5 (5th l-San stroke for Pharmacist)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชภาคอีสาน ครั้งที่ 5 (5th l-San stroke for Pharmacist)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-018-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยชอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง รวมทังผู้ป่วยมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 15 และเกิดความพิการถาวร ร้อยละ50 ป้จจุบันการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาในระยะเฉียบพลันที่มีอาการภายในเวลา 270 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลี๋มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการรักษาทั่วไปด้านอื่น ๆ เพื่อป่องกันภาวะแทรกช้อน การพินฟูสภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสภาวะคงที่ ร่วมกับการ ดูแลรักษาผู้ป่วยในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) สามารถลดอัตราตายและลดความพิการได้
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการดูแลรักษา รวมทั้งการพื่นฟูสมรรถภาพและการดูแล ต่อเนื่อง เป็นการดูแลในระยะที่มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ให้ผู้ป่วยมีการพื่นดัว ไม่เกิดภาวะแทรกช้อน หายจากความพิการให้ได้มาก ที่สุด เภสัชกรซึ่งเป็นหนื่งในสหสาขาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและเป็นผู้ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่เช้ามารับการรักษา การเพื่มพูนความ! และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับเภสัชกรในระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญมาก ตังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาล เภสัชกรรมในการดูแลผู้ป้วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารชัดการและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบ บริการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อทิศทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด และเลือด ออกในเนื้อสมอง
2. สร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเขตบริการสุขภาพที่ 7
3. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke
วิธีสมัครการประชุม
Onsite and Online