การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 13 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลชลบุรี, อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยโรงพยาบาลชลบุรี เป็นหนึ่งในสถาบันภายใต้บันทึกความเข้าใจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นแหล่งฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาแหล่งฝึก ทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้อย่างเสมอมา ดังจะเห็นได้จาก การแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อไปฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและการสนับสนุนทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การให้สิทธิเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่จัดดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดำเนินการเพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยและฝึกฝนทักษะให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ภายในแหล่งฝึกได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน พัฒนาและอัพเดตองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลชลบุรี ได้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ระหว่างโรงพยาบาลชลบุรีและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่รู้จัก
คำสำคัญ
โรคหลอดเลือดหัวใจ, ยาต้านเกล็ดเลือด, ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด, ACS, anticoagulants, antiplatelets