การประชุมวิชาการ
บทบาทงานเภสัชกรรมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อการประชุม บทบาทงานเภสัชกรรมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรเครือข่ายสำนักอนามัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคไต