การประชุมวิชาการ
(Online)"Advising denture wearers in pharmacy
ชื่อการประชุม (Online)"Advising denture wearers in pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-011-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีของร่างกาย รวมถึงการดูแลสุขภาพของฟันและช่องปาก เป็นหนึ่งส่วนของร่างกายที่สำคัญและมีผู้ใช้บริการเข้ามาปรึกษาปัญหาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันและต้องสวมใส่ฟันปลอมมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการดูแลรักษาที่ดีและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาอายุการใช้งานของฟันปลอม ลดอาการข้างเคียงหรือปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ฟันปลอม การเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและการใส่ฟันปลอม ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลรักษาช่องปากสำหรับผู้ที่สวมใส่ฟันปลอม และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหาด้านสุขภาพฟันและช่องปากให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ สาเหตุของการสวมใส่ฟันปลอม และประเภทของฟันปลอม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการดูแลรักษาช่องปากและฟัน สำหรับผู้ที่สวมใส่ฟันปลอม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก สำหรับผู้ที่สวมใส่ฟันปลอม และการป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับฟันปลอม
คำสำคัญ
ฟันและช่องปาก ,ฟันปลอม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th