การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-014-03-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 18 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยาไอแคร์ ฟาร์แมกซ์ ไวตามินคลับ ซุปเปอร์ดรัก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านยาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินความผิดปกติทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรค แนวทางการรักษา ในกลุ่มอาการทาง ทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ในเชิงวิชาการของเภสัชกรชุมชน รวมถึงทักษะต่างๆในการปฎิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยหวังว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้รับบริการในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
2. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ทางโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-1138450 2. Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop 3. Line: @pharmaxshop.com 4. Link Google form : https://forms.gle/eNKQeiT6NVBKx3779 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 1.เภสัชกรหญิง ภัทรวรรณ ศิริพงษ์วิไล (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด) โทร.095-954-5493 (Line ID) E-mail : pattarawans@healthleadgroup.com 2.เภสัชกรหญิง ศุธิดา แผ่นมณี (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด) โทร.063-371-9090 Email : suthida.p@icarehealthshop.com