การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม 12th Conference on Drug Quality "Quality from bench to shelf: A Foundation to market success"
ชื่อการประชุม โครงการอบรม 12th Conference on Drug Quality "Quality from bench to shelf: A Foundation to market success"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 17 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มีการพัฒนา คิดค้น ผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนตลอดจนนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด ซึ่งเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด และ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันให้เกิดงานประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เภสัชกรและผู้สนใจในการพัฒนา คิดค้น ผลิตและควบคุมคุณภาพยา โดย integrate quality เข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำของการพัฒนาไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมีความพร้อมในการขึ้นทะเบียนยาโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากในแง่มุมปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพยา เชื่อว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจในหลักการและเหตุผล ได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการได้ หากผู้พัฒนา ผู้คิดค้น ผู้ผลิต หรือผู้ที่นำเข้าเภสัชภัณฑ์ สามารถเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำของการพัฒนาไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของยา จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา คิดค้น ผลิตและควบคุมคุณภาพตลอดจนถึงขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อไป
การประชุมวิชาการด้านคุณภาพยา12th Conference on Drug Quality “Quality from bench to shelf: A foundation to market success” โดยดำเนินการในรูปแบบ online และ onsite ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในระบบยาของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ทราบถึงมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมีความพร้อมในการขึ้นทะเบียนยา
2. เพื่อให้เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในแง่มุมปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด หรือ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 061-2382299 E-mail : qbx.ptsc@gmail.com หรือ ptsc.chula.gmail.com