การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-19”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-19”
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-020-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ทำให้เกิดมาตรการและระบบบริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต โดยมีการใช้สมุนไพรในรายการบัญชียาจากสมุนไพรคือ ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรง ตลอดจนการใช้สมุนไพรชนิดอื่น เช่น มะขามป้อม ยาเขียว และยาห้าราก เป็นต้น เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งเภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-19” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลทิศทางการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งบทบาทเภสัชกรและการใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมไปประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการสาธารณสุขหรือพัฒนาระบบบริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการใช้และการพัฒนาสมุนไพรในระบบสุขภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการให้บริการสาธารณสุข
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรกับการใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิได้
คำสำคัญ
สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้านท้ายนี้ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 7