การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-๑๙”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-๑๙”
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-020-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ทำให้เกิดมาตรการและระบบบริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต โดยมีการใช้สมุนไพรในรายการบัญชียาจากสมุนไพรคือ ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่รุนแรง ตลอดจนการใช้สมุนไพรชนิดอื่น เช่น มะขามป้อม ยาเขียว และยาห้าราก เป็นต้น เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งเภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-๑๙” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลทิศทางการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งบทบาทเภสัชกรและการใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมไปประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการสาธารณสุขหรือพัฒนาระบบบริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการใช้และการพัฒนาสมุนไพรในระบบสุขภาพ
๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการให้บริการสาธารณสุข
๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรกับการใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรในเภสัชกรรมปฐมภูมิได้
คำสำคัญ
สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร 025919992 กด 7