การประชุมวิชาการ
The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023) Drug safety issues: From research to real situation
ชื่อการประชุม The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023) Drug safety issues: From research to real situation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-008-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกิ่งเพชร (ชั้น 3) โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 13 -14 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การใช้ยาอย่างปลอดภัยเป็นมาตรฐานสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ต้องตระหนักและให้ความสำคัญตลอดเวลา เพราะยาทุกชนิดสามารถทำให้อาการไม่พึงประสงค์ สามารถเกิดอันตรกิริยากับยาชนิดอื่น มีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้แล้วการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ เช่น คนท้อง ผู้สูงอายุ ต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการใช้ยากับผู้ป่วย
การใช้ยาอย่างปลอดภัยเป็นเป้าหมายสำคัญของระบบสุขภาพประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จึงจัดทำงานประชุมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทบทวนหลักการใช้อย่างปลอดภัยในโรคหรือยาที่มีการใช้บ่อยๆ ในทางปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา ความปลอดภัยจากการใช้ยาในโรคต่างๆ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลงทะเบียนล่วงหน้า ขยายเวลา** ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาลงทะเบียนปกติ วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566