การประชุมวิชาการ
โครงการวันวัณโรคโลกสากล (World TB Day) ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการวันวัณโรคโลกสากล (World TB Day) ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-03-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 24 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, เภสัชกร, พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ X-ray, เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สภาพปัญหาปัจจุบันวัณโรค เป็นโรคติดต่อที่สำคัญและเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัณโรคเป็นปัญหาฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงทั้ง 3 ด้าน คือมีอัตราผู้ป่วยวัณโรค อัตราวัณโรคดื้อยา และอัตราวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวีสูง ซึ่งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรคกว่า 600-700 คน ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค นั้นคือมีการใช้เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาเพื่อวินิจฉัยวัณโรคและตรวจการดื้อยามากขึ้นรวมทั้งมีการปรับปรุงสูตรยาในการรักษาวัณโรคดื้อยา นอกจากนี้ประเทศไทยได้ถือว่าวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนานแบบชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug resistant tuberculosis XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ในแต่ละปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีบุคลากรทางการแพทย์วินิจฉัยเป็นวัณโรค ปีละ 10-20 ราย การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค รวมถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเนื่องจากในวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World Tuberculosis Day)ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาวัณโรคที่ยังคงระบาด จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่หน่วยงาน จัดโครงการประชุมวิชาการด้านวัณโรค เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ มีความมุ่งหวังให้การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ลดลง และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยปีที่ 5 นี้หน่วยงานเล็งเห็นโอกาส ในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการรักษาใหม่ๆ แก่ผู้ป่วยวัณโรค จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4. เพื่อการฝึกปฏิบัติและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับบุคลากร
คำสำคัญ