การประชุมวิชาการ
การอบรมเรื่อง เครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อการประชุม การอบรมเรื่อง เครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-005-03-2566
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพอื่น ๆ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีประสิทธิผลดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงฉลากและเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ (ชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์) ของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ มีความเหมาะสมและสวยงามก็มีส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว อีกทั้งทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าแบบหนึ่งออกจากผลิตภัณฑ์อื่นได้
ในประเทศไทยมีประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งระบุให้ต้องมีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่ใช้โลโก้อื่น ๆ ในฉลาก เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ จึงต้องนำพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขมาประกอบในการพิจารณาเพื่อใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนจะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิมากกว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ในการนี้ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมถ่ายทอดหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม รวมไปถึงหน่วยงาน และชุมชนที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ Logo, Design, Herbal Medicine
วิธีสมัครการประชุม
https://forms.gle/LcHkcrQL4inhB57G6 ปิดระบบการลงทะเบียน 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถาม ที่ email: rsu.pharmacy@gmail.com