การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " หลากหลายการใช้ยาสู่ความสมเหตุสมผลและปลอดภัย"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " หลากหลายการใช้ยาสู่ความสมเหตุสมผลและปลอดภัย"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรม The Pride อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 25 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง (สาขาโรงพยาบาล สาขาเภสัชสาธารณสุข และเภสัชกรชุมชน-ร้านยา) จำนวนประมาณ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรให้มีความรู้ความชำนาญด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบ CPE สนับสนุนให้เภสัชกรมุ่งศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรืออนุมัติบัตร และเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมทางไกลและกลุ่มไลน์ภายในกลุ่มงานฯ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานและพัฒนาทักษะของตนเองเฉพาะด้าน สอดรับกับ service plan ของกระทรวงสาธารณสุขในสาขาต่างๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพได้ เป็นที่พึ่งความรู้ด้านยาและให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในเชิงลึกและแม่นยำ
การฝึกฝนให้มีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานเภสัชกรรม เพราะนอกจากเภสัชกรต้องค้นคว้าข้อมูลด้านยาแล้ว ต้องฝึกฝนวิธีสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นด้วย กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2565 โดยมอบหมายให้เภสัชกรในกลุ่มงานฯ เป็นวิทยากร ในปีนี้กำหนดจัดเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ หลากหลายการใช้ยาสู่ความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นความต่อเนื่องของหลักวิชาการและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ Service plan สาขา RDU ที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่ โครงการนี้จะเป็นการนำเสนอความรู้เชิงบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาในระบบงานต่างฯ มีการอภิปรายกรณีศึกษาตามประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่ปฎิบัติงานเฉพาะด้านนั้นๆ รวมถึงวิทยากรรับเชิญที่ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านนั้นด้วย โครงการนี้จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวางและอาจต่อยอดในการทำงานด้านเภสัชกรรมร่วมกันในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยทางยา
2.เพื่อเสริมสร้างเภสัชกรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4